มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRUMS Next Gen STEAM Festival 2022

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและวิจัย

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผู้พัฒนาระบบ

นายกำภู สุจริตจันทร์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ